Parit Kassan Wak Jaman Belajar Jawa Bersama Wak JamanWak Jaman Bandar Maharani Muar

{RAIE}{NGOBROL SITIK}{KAMOS JOWO}{WILANG}{JADUMAN}{WAK JAMAN}{BERAYAN}{TELLEK THOLOR}

MEMBILANG NOMBOR/WILANG NOMBOL

 1 SIJI 200 RONG ATUS
2 LOROH 300 TELUNG ATUS
3 TELU 400 PATANG ATUS
4 PAPAT 500 LIMANG ATUS
5 LIMO 600 ENEM ATUS
6 ENEM 700 PITUNG ATUS
7 PITU 800 WALUNG ATUS
8 WALU 900 SANGANG ATUS
9 SONGO 1,000 SEIWU
10 SEPOLOH 2,000 RONG EIWU
11 SEBLAS 3,000 TELUNG EIWU
12 DOBLAS 4,000 PATANG EIWU
13 TELULAS 5,000 LIMANG EIWU
14 PATBLAS 6,000 ENEM EIWU
15 LIMOLAS 7,000 PITUNG EIWU
16 ENEMBLAS 8,000 WALUNG EIWU
17 PITULAS 9,000 SANGANG EIWU
18 WALULAS 10,000 SEPOLOH EIWU
19 SONGOLAS 20,000 RONG POLOH EIWU
20 RONG POLOH 30,000 TELUNG POLOH EIWU
21 RONG POLOH SIJI 40,000 PATANG POLOH EIWU
22 RONG POLOH LOROH 50,000 LIMANG POLOH EIWU
23 RONG POLOH TELU 60,000 ENEM POLOH EIWU
24 RONG POLOH PAPAT 70,000 PITUNG POLOH EIWU
25 RONG POLOH LIMO 80,000 WALUNG POLOH EIWU
26 RONG POLOH ENEM 90,000 SANGANG POLOH EIWU
27 RONG POLOH PITU 1,000,000 SAK JUTA
28 RONG POLOH WALU 2,000,000 RONG JUTA
29 RONG POLOH SONGO 3,000,000 TELUNG JUTA
30 TELUNG POLOH 4,000,000 PATANG JUTA
40 PATANG POLOH 5,000,000 LIMANG JUTA
50 LIMANG POLOH 6,000,000 ENEM JUTA
60 ENEM POLOH 7,000,000 PITUNG JUTA
70 PITUNG POLOH 8,000,000 WALUNG JUTA
80 WALUNG POLOH 9,000,000 SANGANG JUTA
90 SANGANG POLOH 10,000,000 SEPOLOH JUTA
100 SARATUS 15,000,000 LIMOLAS JUTA
9,999,999

SANGANG JUTA SANGANG ATUS SANGANG POLOH SANGANG EIWU SANGANG ATUS SANGANG POLOH SONGO

MEMBILANG HARI & BULAN ISLAM/WILANG THINO & WULAN ISLAM

 

HARI THINO BULAN HIJRAH BULAN JAWA
AHAD NGAHAT MUHARAM SURO
ISNIN SENIN SAFAR SAPAR
SELASA SELOSO RABIUL AWAL MAULUD
RABU REBO RABIUL AKHIR BOTHO MAULUD
KHAMIS KEMIS JAMADIL AWAL MADILAWAL
JUMAAT JEMUAH JAMADIL AKHIR MADILAKIR
SABTU SETU REJAB REJEB
    SYAABAN RUAH
    RAMADAN POSO
    SYAWAL SAWAL/BOTHO
    ZULKAEDAH APIT
    ZULHIJJAH BESAR

 Arek Reti Thino Pasaran Jowo? Golekei Nang


Arek Reti Kapan Wetonnei Kito? Golekei Nang


WILANG NOMBOL/MEMBILANG NOMBOR
WILANG THINO/MEMBILANG HARI


Kiwo  Ngarep Wak Jaman SakterusseaTengen